‘नि’र्मला र भाग’रथीका दो’षीलाई का’नुनी दा’यरामा ल्या’उँछौ, ढु’क्क भए हुन्छ’

बैत’डीकी १७ वर्षी’या कि’शोरी भाग’रथी भ’ट्ट मृ’त फे’ला प’रेको पाँ’च दि’न भई’सकेको छ । भाग’रथी वे’पत्ता भएको छ दिन र मृ’त फे’ला प’रेको पाँ’च दिन बिति’सक्दा पनि अप’राधी प’त्ता ला’गेको छैन् । मृ’त’कका प’रिवारले दो’षी प’त्ता नला’गेसम्म श’व नबु’झ्ने अडा’न लिएका छन् । झ’ण्डै सा’ढे दु’ई व’र्षअघि क’ञ्चनपुरकी कि’शोरी नि’र्मला प’न्त’को बला’त्कारपछि ह’त्या भएको घट’नामा प्रह’रीले प्रभा’वकारी अ’नुसन्धान ग’र्न सकेको थि’एन् र अहिलेसम्म दो’षी पक्रा’उ परेका छैनन् । भाग’रथीको घट’नामा सं’लग्न पनि उम्के’लान् भन्ने चि’न्ता धे’रैमा छ । तर सुदूरपश्चिम प्रहरीले भने दो’षीलाई दण्डि’त गर्न अ’नुसन्धानको दा’यरा साँघु’रो बना’ईसकेको जनाएको छ । यसै विष’यमा सुदू’रपश्चिम प्र’देश प्रह’री कार्या’लयका प्र’वक्ता तथा प्रह’री ब’रिष्ठ उप’रीक्षक मुके’शकुमार सिं’हसंग कु’राकानी ग’रेका छौँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *